Regulamin GYM Generation

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez GYM Generation jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

Bezpieczeństwo i higiena

 • Dzieci i rodzice biorący udział w zajęciach GYM Generation powinni mieć wygodne ubranie, które umożliwia swobodę ruchów. NIE są dozwolone zamki, paski, buty, skarpetki, biżuteria, zegarki.
 • Ćwiczenia odbywają się na boso.
 • Długie włosy należy związać. Należy zdjąć wszelką biżuterię. W razie noszenia okularów należy upewnić się, że założone są w bezpieczny sposób.
 • Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Salę jedzenia i ciepłych napoi.
 • W czasie zajęć zabronione jest żucie gumy.
 • Na terenie GYM Generation dostępne są dystrybutory wody. Zachęcamy dzieci, do korzystania z dystrybutorów przy użyciu własnych butelek. Papierowe kubki są dostępne w recepcji za datek wysokości 2PLN.
 • GYM Generation nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 • GYM Generation nie ponosi odpowiedzialności za członków klubu poza godzinami ich zajęć.
 • GYM Generation nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.
 • Dzieci i rodzice/opiekunowie mający objawy choroby, takie jak kaszel, katar, gorączkę, ból gardła, wysypkę, przekrwione oczy, przyspieszone tętno, duszności, rozwolnienie, również w przypadku, gdy następujące symptomy są objawem alergii obowiązuje ZAKAZ WSTĘPU na teren klubu.
 • Rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia są w pełni świadomi, iż mimo zachowania wszelkich standardów sanitarnych przez pracowników GYM Generation, istnieje ryzyko zarażenia się przez dziecko lub członków jego rodziny koronawirusem (Covid-19), w związku z czym dzieci biorą udział w zajęciach na życzenie i odpowiedzialność rodziców.
 

Członkostwo i opłaty

   • Każde nowe dziecko ma prawo do skorzystania z 1 bezpłatnych zajęć próbnych.
   • Uczestnictwo w zajęciach (również w zajęciach pokazowych) jest możliwe jedynie po uprzedniej rezerwacji miejsca na danych zajęciach.
   • Opłatę członkowską w wysokości 150 zł należy uiszczać co roku, przed zapisaniem dziecka do wybranej grupy (nie dotyczy grupy Małe Misie).
   • Obowiązuje jedna opłata członkowska na rodzinę.
   • Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić swoją obecność w Recepcji klubu.
   • Płatność za zajęcia jest wnoszona w semestralnym systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby.
   • Wszystkim członkom przysługują rabaty na organizowane przez GYM Generation przyjęcia urodzinowe, kolonie i specjalne wydarzenia.
   • Opłaty za zajęcia GYM Generation są dokonywane z góry za cały semestr lub miesięcznie, przed końcem poprzedzającego miesiąca (nie dotyczy grupy Małe Misie).
   • Klient ma prawo do rozwiązania miesięcznej (ratalnej) umowy w dowolnym momencie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć w formie pisemnej osobiście w placówce lub mailem.
   • Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe jedynie po wniesieniu opłaty semestralnej oraz opłaty członkowskiej.
   • GYM Generation ma prawo odmówić wstępu na zajęcia, w przypadku nieuregulowania płatności.
   • Wszystkie opłaty są bezzwrotne.
   • Z wszystkich zajęć należy skorzystać w terminie określonym na danym karnecie. Niewykorzystane zajęcia przepadają.
   • Dla grupy Małe Misie nie obowiązują zniżki dla rodzeństwa.
   • W przypadku wykorzystania wszystkich zajęć z pakietu przed końcem semestru, istnieje możliwość dokupienia dodatkowych pojedynczych zajęć w promocyjnej cenie.
   • Semestry GYM Generation trwają od 1 września do 31 stycznia i od 1 lutego do 30 czerwca, bez przerwy na ferie.
   • Stałe rezerwacje miejsc w grupach obowiązują jedynie na bieżący semestr.
   • Karnet można przekazać w dowolnym momencie osobie, która nie jest aktualnym członkiem.
   • Karnet można przekazać rodzeństwu.
   • Uiszczenie opłat semestralnych jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
 

Zajęcia indywidualne

   • Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjność wybranego Instruktora oraz dostępność sali.
   • Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja musi być opłacona w 50%.
   • Placówka zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali do 3 lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
 

Grupa

  • Podczas przydziału do grupy na zajęcia próbne obowiązuje kryterium wieku.
  • Nowi członkowie w wieku na granicy dwóch grup wiekowych GYM Generation powinni zapisać się do grupy młodszej.
  • Stała rezerwacja miejsca w grupie jest obowiązkowa (jedna rezerwacja na semestr) – dzięki temu w preferowanym terminie zajęć zawsze będzie miejsce dla zapisanego Uczestnika.
  • Trenerzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji, do której grupy wiekowej należy zapisać dziecko.
  • GYM Generation przypisuje stałych trenerów do określonych grup, jednak zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego w ramach zastępstwa.
 

Organizacja klubu

  • Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, stałe rezerwacje nie będą przyjmowane, można natomiast wpisać dziecko na listę rezerwową. Istnieje możliwość dołączenia do grupy, jedynie po zwolnieniu miejsca przez innego uczestnika.
  • W sytuacjach losowych GYM Generation ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikiem. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału w danym semestrze, zajęcia można odrobić w następnym semestrze po uzgodnieniu z GYM Generation.
  • GYM Generation ma prawo do zmiany planu zajęć w nowym semestrze.
  • GYM Generation zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy z powodu braku wystarczającej liczby uczestników. Jeśli likwidacja grupy w danym terminie uniemożliwia Uczestnikowi kontynuację zajęć, GYM Generation zwraca niewykorzystaną część opłaty.
 

Choroba lub wakacje

  • Datę i godzinę zajęć dziecka można zmienić w przypadku choroby lub wakacji.
  • W takim przypadku rodzic powinien skorzystać z internetowego systemu rezerwacji najpóźniej na 6 godzin przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Zmiany można również dokonać za pośrednictwem wiadomości e-mail lub bezpośrednio w klubie.
  • GYM Generation zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka, które trenerzy uznają za chore. Dziecko będzie mogło odrobić te zajęcia w innym terminie.
  • Informacje o dniach, w których klub GYM Generation jest nieczynny, będą na bieżąco publikowane na stronie i przekazywane wszystkim Członkom z wyprzedzeniem.
  • Jeśli zajęcia przypadają w dzień wolny w związku ze świętem państwowym, odrobienie zajęć leży po stronie uczestnika.
  • W przypadku kontuzji lub choroby dziecka możliwe jest zawieszenie / przedłużenie na okres czterech kolejnych tygodni (lub więcej). Warunkiem koniecznym jest przedstawienie GYM Generation zaświadczenia lekarskiego w ciągu jednego tygodnia od daty wskazanej na zaświadczeniu jako daty wystąpienia kontuzji lub choroby.
 

Obowiązki członków

  • Uczestnicy zajęć muszą poinformować instruktorów o wszelkich kontuzjach lub chorobach przed rozpoczęciem rozgrzewki. Istotne kontuzje lub choroby, o których powinni wiedzieć trenerzy, powinny być zgłoszone przez rodziców i uwzględnione w umowie.
  • Rozgrzewka jest niezmiernie istotna, dlatego zachęcamy do punktualnego przybywania na zajęcia. W przypadku spóźnienia ponad 10 minut, trener ma prawo odmówić udziału dziecka w zajęciach.
  • Po 10 minutach od rozpoczęcia zajęć, rezerwacja zostanie anulowana.
  • Zabrania się korzystania ze sprzętu bez nadzoru instruktorów.
  • Członkowie, którzy nie stosują się do poleceń trenerów lub zachowują się w nieodpowiedni sposób, stanowiąc zagrożenie dla siebie lub dla innych, zostaną poproszeni o odczekanie z boku. Zasada ta wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.
  • Dzieci, przebywające w klubie, ale nie uczestniczące w zajęciach, muszą przez cały czas pozostawać pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej. Tylko uczestnicy pod bezpośrednim nadzorem trenera mogą wejść na sale.
  • Będąc członkiem GYM Generation jednocześnie potwierdzasz, że jesteś świadomy ryzyka ewentualnych kontuzji związanych z uczestnictwem w zajęciach gimnastycznych.
 

Obowiązki rodziców

  • Z wyjątkiem grupy Małe Misie i Zwinne Żabki, a także Tygodnia Pokazowego, w GYM Generation obowiązuje zasada „żadnych rodziców na sali”, zgodnie z regułą panującą w klubach gimnastycznych na całym świecie.
  • Wszyscy rodzice, rodzeństwo i goście mogą obserwować zajęcia z recepcji.
  • Rodzice nie powinni opuszczać budynku podczas zajęć swojego dziecka.
  • Zajęcia, w których uczestniczą rodzice, muszą mieć stosunek rodzic-dziecko 1:1.
  • Telefony nie są dozwolone na sali gimnastycznej.
  • Na terenie GYM Generation wyznaczona jest strefa „no shoe”. Przed wejściem do tej strefy należy zdjąć buty lub skorzystać z nadających się do recyklingu pokrowców na buty dostępnych w recepcji za datek 2 PLN.
  • Opieka nad dzieckiem poza godzinami jego zajęć nie należy do obowiązków personelu GYM Generation.
  • Jakiekolwiek filmowanie i fotografowanie jest dozwolone wyłącznie podczas Tygodnia Pokazowego, przypadającego na ostatni tydzień każdego semestru.
  • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do instruktora przed rozpoczęciem zajęć swojego dziecka lub po ich zakończeniu.
  • Niezwykle ważne jest, aby na bieżąco informować GYM Generation o wszelkich zmianach danych kontaktowych lub numeru telefonu komórkowego.
 

Rozwiązanie Pakietu

  • W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz zapisów właściwego Statutu, GYM Generation może skreślić Uczestnika z listy w trybie natychmiastowym.
  • Skreślenie Uczestnika z listy Członków placówki GYM Generation jest jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
  • Uczestnik może zostać skreślony przez GYM Generation z listy Członków m.in. w przypadku, gdy:
   • nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie
   • mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, właściwego Statutu, przepisów bhp i p-poż
   • przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
   • Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich
   • Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie placówki GYM Generation
   • poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć
   • Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego.
  • Rozwiązanie z Klientem Pakietu na podstawie wskazanej powyżej nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczeń o zwrot uiszczonych opłat.

URODZINY

 • Prosimy o nieprzyjeżdżanie na więcej niż 15 minut przed rozpoczęciem imprezy. Dzięki temu nasi menedżerowie mają czas na przygotowanie obiektu.
 • GYM Generation wymaga wpłaty zadatku w wysokości 200 PLN w celu rezerwacji miejsca. Jeśli impreza zostanie anulowana na ponad tydzień przed wydarzeniem, można zmienić datę w zależności od dostępności.
 • Lokal GYM Generation jest dostępny do użytku przez 1 godzinę i 45-minut (Organizatorom przysługuje również czas 15-min przed/ po zakończeniu imprezy). Całkowity czas imprezy nie powinien jednak przekroczyć 2 godzin. Dodatkowy czas jest płatny według cennika: 30 minut – 200 PLN; 60 minut – 400 PLN.
 • Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w wejściu, wyjściu, holu i toalecie.
 • Organizator urodzin nie powinien opuszczać obszaru GYM Generation podczas przyjęcia urodzinowego.
 • Wszystkie zajęcia na sali są wykonywane na boso. GYM Generation zapewnia wyznaczone miejsce na buty.
 • GYM nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.
 • DziecI w wieku poniżej 3 lat mogą przebywać na Sali jedynie pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. Trenerzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia rodzica o towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć, jeśli dziecko nie jest wystarczająco dojrzałe, aby uczestniczyć w zajęciach w grupie samodzielnie.
 • Za wszelkie uszkodzenia sprzętu spowodowane przez uczestników imprezy odpowiada klient.
 • Płatność zadatku jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.

PÓŁKOLONIE

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc rejestracje są przyjmowane według kolejności zgłoszeń. Warunkiem koniecznym rejestracji jest wpłacenie zadatku i wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Zniżki: Zniżki rodzinna na drugie dziecko – 10%. Zniżka na uczestnictwo w drugim obozie – 5%. Zniżki nie kumulują się.
 • Ubezpieczenie: Rodzice są zobowiązani do ubezpieczenia zdrowotnego dziecka uczestniczącego w obozie we własnym zakresie.
 • GYM Generation zastrzega sobie prawo do fotografowania i nagrywania wideo wszystkich uczestników biorących udział w programach GYM Generation, które mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów promocyjnych i publikacji.
 • Płatność zadatku jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz programu przysługują wyłącznie GYM Generation lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały GYM Generation do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez GYM Generation i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i działającego w jego imieniu Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 • 2. Zabronione jest bez zgody GYM Generation wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest GYM Generation Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdynskie, NIP 527-26-72-992 , e-mail: biuro@gymgeneration.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.
 • Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 • W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Sprawy Ogólne

 • Uczestnik zajęć GYM Generation wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji GYM Generation w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez GYM Generation i jego partnerów. Pod żadnym pozorem nie zostaną ujawnione imiona dzieci.
 • Regulamin jest dostępny na stronie www.gymgeneration.pl, w Recepcjach poszczególnych lokalizacji oraz na życzenie Uczestnika zajęć.
 • GYM Generation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2020 roku.