Regulamin GYM Generation

Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez GYM Generation jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu.
W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

Bezpieczeństwo i higiena

 • Dzieci i rodzice biorący udział w zajęciach GYM powinni mieć na sobie odpowiednią odzież.
 • Ćwiczenia odbywają się na boso.
 • Długie włosy należy związać z tyłu. Należy ściągnąć wszelką biżuterię i upewnić się, że ewentualne artykuły optyczne są założone w bezpieczny sposób.
 • Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na Sali jedzenia i ciepłych napoi.
 • Na całym terenie dostępne są dystrybutory wody. Zachęcamy dzieci, by korzystały z dystrybutorów, zamiast przynosić własne butelki na salę.
 • GYM Generation nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
 • GYM Generation nie ponosi odpowiedzialności za członków poza godzinami ich zajęć.
 • GYM Generation nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub skradzione przedmioty.

Członkostwo i opłaty

 • Opłatę za członkostwo w wysokości 150 zł należy uiszczać corocznie, przed zapisaniem się na zajęcia. Członkostwo jest ważne dla jednej rodzinny.
 • Każdy Uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na Recepcję.
 • Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie pakietowym. Każdy wykupiony pakiet jest imienny i dotyczy jednej osoby.
 • Wszystkim członkom przysługują rabaty na organizowane przez GYM Generation przyjęcia urodzinowe, kolonie i specjalne wydarzenia.
 • Opłaty za zajęcia GYM są dokonywane z góry za cały semestr, w 1, 2, lub 3 ratach, w terminach podanych w aktualnej umowy. Jeśli płatność nie zostanie dokonana przed rozpoczęciem zajęć, GYM Generation ma prawo odmówić wejścia na zajęcia.
 • Wszystkie opłaty są bezzwrotne.
 • Z wszystkich zajęć należy skorzystać w terminie określonym na danym karnecie. Niewykorzystane zajęcia przepadają.

Grupa

 • Jedna rezerwacja semestralna jest obowiązkowa – jest to dla dobra dziecka, że preferowana klasa jest zawsze dostępna dla Uczestnika
 • Trenerzy zastrzegają sobie prawo do podjęcia decyzji, do której grupy wiekowej należy umieścić dziecko

Organizacja klubu

 • Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, stałe rezerwacje nie będą przyjmowane. Jedyna możliwość korzystanie z tej grupy jest przez listy rezerwowej i zwolnienie miejsc przez uczestnika.
 • W sytuacjach losowych GYM Generation ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym przez Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału w danym semestrze, zajęcie można odrobić w następnym semestrze po uzgodnienie z GYM Generation.
 • GYM Generation ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć w nowym semestrze. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, GYM Generation zwraca niewykorzystaną część opłaty.
 • GYM Generation zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy z powodu brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia. Jeśli zmiany takie uniemożliwiają Uczestnikowi kontynuację zajęć, GYM Generation zwraca niewykorzystaną część opłaty.

Choroba lub wakacje

 • Datę i godzinę zajęć dziecka można zmienić w przypadku choroby lub wakacji.
 • W takim przypadku rodzic powinien skorzystać z internetowego systemu rezerwacji na 6 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć. Zmiany można również dokonać za pośrednictwem wiadomości e-mail lub bezpośrednio w klubie.
 • Informacje o dniach, w których klub GYM jest nieczynny, będą na bieżąco publikowane na stronie i przekazywane wszystkim członkom z wyprzedzeniem.

Obowiązki członków

 • Członkowie muszą informować instruktorów o wszelkich kontuzjach lub chorobach przed rozpoczęciem rozgrzewki.
 • Rozgrzewka jest niezmiernie istotna, więc należy starać się przybyć na zajęcia punktualnie.
 • Po 10 minutach od rozpoczęcia zajęcia, rezerwacja zostanie anulowana, możemy pozwolić dziecku z listy rezerwowej. Możesz jednak zachować rezerwację, jeśli zadzwonisz i poinformujesz nas o późnym przyjeździe.
 • Zabrania się korzystania ze sprzętu bez nadzoru instruktorów.
 • Członkowie, którzy nie stosują się do poleceń lub zachowują się w nieodpowiedni sposób, stanowiąc zagrożenie dla siebie lub dla innych, zostaną poproszeni o odczekanie z boku. Zasada ta wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa w klubie.

Obowiązki rodziców

 • Z wyjątkiem grupy Małe Misie i Zwinne Żabki, a także Tygodnia Pokazowego, w GYM Generation obowiązuje zasada „żadnych rodziców na sali”, zgodnie z regułą panującą w klubach gimnastycznych na całym świecie.
 • Wszyscy rodzice, rodzeństwo i goście mogą obserwować zajęcia z recepcji.
 • Rodzice nie powinni opuszczać budynku podczas zajęć swojego dziecka.
 • Każde dziecko musi znajdować się pod nadzorem jednego rodzica – na zajęciach, w których uczestniczą rodzice, stosunek liczby rodziców do liczby dzieci musi zatem wynosić 1:1.
 • Opieka nad dzieckiem poza godzinami jego zajęć nie należy do obowiązków personelu GYM Generation.
 • Jakiekolwiek filmowanie i fotografowanie jest dozwolone wyłącznie podczas Tygodnia Pokazowego, przypadającego na ostatni tydzień każdego semestru.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do instruktora przed rozpoczęciem zajęć swojego dziecka lub po ich zakończeniu.
 • Niezwykle ważne jest, aby na bieżąco informować GYM Generation o wszelkich zmianach danych kontaktowych lub numeru telefonu komórkowego.

Rozwiązanie Pakietu

 • W przypadku nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu oraz zapisów właściwego Statutu, GYM Generation może skreślić Uczestnika z listy w trybie natychmiastowym. Skreślenie Uczestnika z listy uczniów placówki GYM Generation jest jednoznaczne z rozwiązaniem Pakietu.
 • Uczestnik może zostać skreślony przez GYM Generation z listy uczniów m.in. w przypadku, gdy:
  • nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie
  • mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, właściwego Statutu, przepisów bhp i p-poż
  • przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
  • Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich
  • Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie placówki GYM Generation.
  • poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć
  • Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego.

Rozwiązanie z Klientem Pakietu na podstawie wskazanej powyżej nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczeń o zwrot uiszczonych opłat.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz programu przysługują wyłącznie GYM Generation lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały GYM Generation do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez GYM Generation i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i działającego w jego imieniu Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 • 2. Zabronione jest bez zgody GYM Generation wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest GYM Generation Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (01-531), ul. Wybrzeże Gdynskie, NIP 527-26-72-992 , e-mail: biuro@gymgeneration.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.
 • Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].
 • W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

Sprawy Ogólne

 • Uczestnik zajęć GYM Generation wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji GYM Generation w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez GYM Generation i jego partnerów. Pod żadnym pozorem nie zostaną ujawnione imiona dzieci.
 • Regulamin jest dostępny na stronie www.gymgeneration.pl, w Recepcjach poszczególnych lokalizacji oraz na życzenie Uczestnika zajęć.
 • GYM Generation zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2018 roku.