Regulamin SANITARNY

Półkolonie GYM Generation 2021

§1

Postanowienia ogólne dotyczące organizacji Półkolonii GYM Generation 2021

“Odkryj radość sportu”

  Niniejsza procedura organizacji i bezpiecznego funkcjonowania półkolonii, obowiązuje wszystkich pracowników GYM Generation w Warszawie oraz rodziców dzieci uczestniczących w półkoloniach, ich opiekunów prawnych i osoby upoważnione do odbioru i przyprowadzania dziecka do placówek GYM Generation.

§2

W półkoloniach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe.

 1. Dziecka chorego, podejrzanego o chorobę lub dziecka, u którego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w razie wizyt dziecka lub członków rodziny w szpitalach i przychodniach nie wolno przyprowadzać do GYM Generation. Dla uściślenia dzieci w stanach infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z podwyższoną temperaturą, skarżące się na ból głowy, mięśni, u których występuje biegunka lub wymioty, a także, u których zaobserwowano wyraźne zmiany w zachowaniu nie mogą uczestniczyć w półkoloniach do czasu całkowitego wyzdrowienia.
 2. Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii czy operacjach lub zabiegach nie były posyłane na półkolonie.
 3. W czasie półkolonii obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych typu suplementy diety.
 4. Pracownicy GYM Generation często przypominają dzieciom przebywającym na półkoloniach o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, po powrocie z zewnątrz oraz po skorzystaniu z toalety.
 5. Temperatura ciała jest mierzona wszystkim dzieciom w celach kontrolnych i podczas pobytu na półkoloniach u dzieci wykazujących symptomy zakażenia koronawirusem (COVID-19) za pomocą termometrów bezdotykowych.
 6. Instruktorzy i kierownik GYM Generation na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dzieci lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu na półkoloniach.
 7. W sytuacji przyprowadzenia na półkolonie dziecka chorego pracownik GYM Generation odmówi jego przyjęcia na zajęcia.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych zarówno u dzieci uczęszczających na półkolonie, jak i pracowników powinni zostać oni w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

§3

Szczegółowe zasady organizacji opieki dla dzieci uczestniczących w półkoloniach:

3.1 Rodzice przyprowadzający dziecko na półkolonie zobowiązani są do:

 1. przyprowadzenia na półkolonie wyłącznie zdrowego dziecka, bez żadnych objawów chorobowych lub infekcji, które nie miało kontaktu z osobą chorą, z objawami lub zakażoną koronawirusem lub przybywającą z zagranicy;
 2. niezwłocznego reagowania na każde wezwanie z półkolonii co do pogarszającego się stanu zdrowia dziecka;
 3. tylko JEDEN rodzic może przyjść z dzieckiem lub z dziećmi do klubu;
 4. bieżącego informowania kierowników GYM Generation o stanie zdrowia dziecka;
 5. nieprzynoszenia na półkolonie żadnych niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek i zadbania o to, aby dziecko takich nie przynosiło;
 6. niepozostawiania wózka, roweru, hulajnogi na czas pobytu na półkoloniach.
 7. przyprowadzania i odbierania dzieci w maseczkach ochronnych, a po wejściu do placówki zdezynfekowania dłoni płynem do dezynfekcji.
 8. przyprowadzając lub odbierając dziecko na/z półkolonii należy zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników GYM Generation jak i innych dzieci i ich rodziców;
 9. zabrania się wchodzenia przez Rodziców na teren półkolonii bez ważnego uzasadnionego powodu. Pracownik uprawniony jest do wyproszenia Rodzica z terenu półkolonii poza strefą wejścia.

3.2 Organizacja opieki nad dziećmi uczestniczącymi w półkoloniach:

 1. do grupy przyporządkowani są ci sami trenerzy i kierownik, chyba, że z przyczyn niezależnych jest to niemożliwe;
 2. z sali, w której przebywa grupa zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Przybory sportowe należy dokładnie czyścić lub dezynfekować;
 3. sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
 4. wszystkie dzieci i pracownicy mają obowiązek nosić maskę ochronną w czasie wchodzenia i wychodzenia z klubu.

3.3 Zasady organizacji żywienia dzieci w czasie półkolonii:

 1. przy organizacji żywienia dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego;
 2. grupa spożywa posiłki na sali półkolonii w jednorazowych naczyniach i obiad w restauracji;
 3. korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych w klubie. Przed posiłkiem należy zdezynfekować blaty stołów, na których będą spożywane posiłki.

§4

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 1. dzieci będą regularnie myć ręce wodą z mydłem w szczególności po przyjściu do GYM Generation, po zajęciach sportowych, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety;
 2. nie myjemy zębów w czasie półkolonii;
 3. każdy pracownik jest zobowiązany do regularnej dezynfekcji rąk, korzystając z płynu dezynfekującego do rąk lub wody z mydłem oraz korzystania ze środków ochrony osobistej;
 4. myte i dezynfekowane są wszystkie zabawki, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe: klamki, wyłączniki światła, krzesła, powierzchnie płaskie, w tym blaty, stoły używane przez dzieci, minimum dwa razy dziennie wg zasad mycia i dezynfekcji obowiązujących w klubie;
 5. w klubie zapewnia się bieżącą dezynfekcję wszystkich toalet. Sprzątanie i dezynfekowanie sali odbywa się po opuszczeniu sali przez dzieci;
 6. w klubie nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i pracowników.
 7. w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych umieszczone zostają plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

§5

Pozostałe regulacje:

 1. za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedur sanitarnych odpowiada kierownik;
 2. do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy klubu i rodzice;
 3. nieprzestrzeganie przez pracowników klubu postanowień niniejszej procedury będzie traktowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych;
 4. pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z niniejszą procedurą;
 5. procedura obowiązuje od dnia 24.06.2021 do czasu odwołania stanu epidemii na terenie kraju.

Ważne numery telefonów

 • WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE:
  ul. Żelazna 79 
tel. 22 620 90 01(06)
 • WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE:
  ul Jana Kochanowskiego 21 tel. 22 250 01 15

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia:

800 190 590 Otrzymamy tam informację dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.
Numer ten należy przekazać rodzicom, którzy zgłaszają̨ się po dziecko z podejrzeniem wystąpienia choroby.

Szpitale zakaźne w Warszawie:

 • Warszawa, Wojewódzki Szpital Zakaźny, ul. Wolska 37, (22) 33 55 351-355
 • Warszawa, Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 261 817 666, 810 80 89
 • Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul. Wołoska 137, (22) 508 20 00

Telefon Dyżurnego Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

502 171 171.
 Dyżur pełniony jest całodobowo, również̇ w soboty, niedziele i święta.